1. Generelt

Interflora+ er et fordels- og lojalitetsprogram for kunder av interflora.no og Interflora sine butikker som har registrert seg som medlem. Medlemskapet er gratis og åpent for alle privatpersoner som har fylt 18 år. Fordeler medlemskapet gir er personlige og kan ikke overdras til eller arves av andre. Interflora+ eies og drives av Interflora Norge SA. Medlemmer av Interflora+ mottar tilbud kun forbeholdt medlemmer. Ved å melde seg inn som medlem i Interflora+ samtykker medlemmet til å motta e-post og SMS fra Interflora. Medlemmet kan når som helst melde seg av denne dialogen. Hvordan medlemmet melder seg av dialogen kommer tydelig fram av all e-post og SMS, og gjelder den enkelte kanal. Dersom medlemmet melder seg av dialogen, vil medlemmet fremdeles kunne motta informasjon som er vesentlig for medlemsforholdet som f.eks. endringer i medlemsvilkår, inntil medlemmet evt. melder seg ut av Interflora+ (se for øvrig punkt 6).

2. Personvern

Ved å melde seg inn i Interflora+ samtykker medlemmet til at Interflora registrerer og behandler personopplysninger om medlemmet, dens aktiviteter og øvrig informasjon iht. medlemskapet i Interflora+. Interflora er ansvarlig for lagring og anvendelse av medlemmers personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven. Opplysningene behandles i den hensikt å administrere tilpasse kommunikasjon med medlemmer. Kjøpshistorikk og klikk på Interflora sine nettsteder, e-post og SMS kan anvendes for tilpasset markedsføring. Dersom medlemmet ønsker innsyn i de personopplysningene Interflora har, eller dersom medlemmet ønsker disse rettet eller slettet fordi opplysningene er uriktige, kan medlemmet kontakte Interflora (i henhold til kontaktinformasjonen nedenfor). Opplysninger selges eller leveres ikke ut til tredjepart. Ytterligere detaljer rundt personvern kan leses i vår personvernerklæring.

2.1. Hvilken informasjon samler vi inn og hva bruker vi den til?

Vi samler inn og bruker opplysninger om deg for å levere tilpasset informasjon og så gode tjenester som mulig.

Når du melder deg inn i Interflora+ ber vi deg om å registrere følgende informasjon:

  • Fornavn
  • Etternavn
  • Mobilnummer
  • E-postadresse
  • Butikken du ønsker å motta tilbud fra
  • Postnummer
  • Sted

2.2. Databehandlere

Interflora benytter databehandlere for å gjennomføre tjenesten med underliggende kommunikasjonsverktøy. Vi kan også engasjere samarbeidspartnere for å utføre analyser og spørreundersøkelser.

Databehandlernes navn og adresse:

Oculos, Kongens gate 21, 0153 OSLO

Red Performance, Pilestredet 27, 0164 OSLO

Custom Publish, Møllergata 24, 0179 OSLO

Våre databehandlere kan ikke bruke personopplysninger om deg for noe annet formål enn å yte tjenesten som er avtalt med oss.

Med unntak av utlevering til våre databehandlere vil vi verken dele, leie ut eller selge opplysninger som kan knyttes til deg som person til tredjeparter.

2.3. Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av de opplysningene vi har om deg. Du har rett til begrenset behandling, å protestere mot behandlingen og du har rett til dataportabilitet. Du har rett til å trekke tilbake dine samtykker og du har rett til å klage til datatilsynet.

Et krav om sletting vil medføre at vi melder deg ut av Interflora+.

3. Vilkårenes varighet

Vilkårene gjelder fra 01.12.2018 og erstatter alle ev. tidligere vilkår for medlemskap i Interflora+. Et medlem kan si opp avtalen med umiddelbar virkning, og medlemmet mottar innen 30 dager en bekreftelse på at alle opplysninger registrert om medlemmet er slettet. Oppsigelse av avtalen fra medlemmets side rettes til ett av kontaktpunktene nederst i vilkårene. Interflora forbeholder seg retten til uten varsel, å endre, revidere e.l. vilkårene for Interflora+. Endringer vil bli kommunisert på interflora.no. Et medlem vil også kunne motta opplysninger om endringer ved å henvende seg til kundeservice@interflora.no. Interflora forbeholder seg retten til, med 30 dagers varsel, å avvikle eller erstatte Interflora+. Dersom Interflora+ programmet må avvikles grunnet et lands lovgivning, en domsavgjørelse eller grunnet forbud gitt av myndigheter, kan Interflora+ programmet uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning. Interflora kan si opp avtalen med medlemmet med umiddelbar virkning dersom medlemmet har oppgitt feilaktige opplysninger eller har brutt sine forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

4. Force Majeure

Dersom det oppstår en situasjon som gjør det umulig for Interflora å oppfylle sine forpliktelser i tråd med disse vilkårene, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke rår over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter.

5. Tvister og lovvalg

Ved evt. tvister vedrørende tolkning av betingelser og medlemsvilkår for kundeklubben, gjelder norsk rett og rett verneting er Oslo tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.

6. Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.

Interflora Norge SA
Billingstadsletta 13
1396 Billingstad
v/ Interflora+
kundeservice@interflora.no